Terms and conditions

REGULAMIN WARGAMING BAZAAR

Art. 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARGAMING BAZAAR

1. Użytkownikami Wargaming Bazaar (dalej zwanymi Użytkownikiem) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. W trakcie korzystania z Wargaming Bazaar – podczas rejestracji oraz wszystkich innych aktywności, Użytkownik jest zobowiązany podawać prawdziwe dane oraz informacje oraz umieszczać komunikaty zgodne z prawdą.

Użytkownik może dodać do Konta zarejestrowanego na jego dane zdjęcie/grafikę (dalej zwany awatar). Inni Użytkownicy korzystający z Wargaming Bazaar będą widzieć awatar danego Użytkownika przy jego wybranych aktywnościach w Wargaming Bazaar.

3. Awatar zostanie przypisany do Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych w ust. 2, jeśli spełni wymagania określone następująco: rozmiar min 64x64px, typ pliku: jpg, png, a także nieprzedstawianie jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, obscenicznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Nie dopuszcza się umieszczania w ramach awatara treści promocyjnych, reklamowych i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza Wargaming Bazaar, a także jakichkolwiek danych kontaktowych. Obowiązkiem Użytkownika jest na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może w każdym czasie sam usunąć awatar przypisany do jego Konta. W celu usunięcia numeru telefonu, konieczne jest skontaktowanie się z Wargaming Bazaar przy użyciu dostępnych kanałów kontaktu, o których mowa w Regulaminie.

Art. 2. OFERTY

W Wargaming Bazaar, sprzedający (dalej zwany Sprzedającym lub/i Użytkownikiem) ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży oferowanego towaru (dalej zwanego Towarem) z Kupującym wyłącznie w sposób, który określa opcja „Kup Teraz”, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru.

Art. 3. TOWARY ZAKAZANE

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania do transakcji (dalej zwaną Transakcja) Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej). Dopuszcza się Transakcje tylko oryginalnymi modelami pochodzącymi od firm Games Workshop i Citadel. Zabronione jest sprzedawanie nieoryginalnych modeli (tzw „recastów”).

Art. 4. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

4.1. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Wargaming Bazaar formularz sprzedaży, określając w ten sposób warunki Transakcji. Informacje umieszczone w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Wargaming Bazaar zostaje uprawnione do korzystania z nich, posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach Wargaming Bazaar nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

4.2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania Towaru w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

4.3. Niezależnie od postanowień wskazanych w art. 2, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z kupującym (zwanym dalej Kupującym).

4.4. Wykonując czynności, o których mowa w art. 4.1, Sprzedający zleca Wargaming Bazaar publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie. Zabronione jest również zlecenie Wargaming Bazaar publikacji Ofert dotyczących takiego samego Towaru w liczbie, która zagrażać może zasadom uczciwej konkurencji w ramach Wargaming Bazaar.

4.5. Od chwili opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany treści Oferty wobec kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest wprowadzanie przez Sprzedającego zmian treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w Wargaming Bazaar) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć (dalej zwanymi Treścią), zezwala Wargaming Bazaar na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

2) rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym Internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

3) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

4) użyczania i wprowadzania do obrotu.

4.6. Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Wargaming Bazaar i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Wargaming Bazaar jest uprawnione do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Wargaming Bazaar zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Wargaming Bazaar oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Wargaming bazaar oraz podmiotów, którym Wargaming Bazaar udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez Wargaming Bazaar zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Wargaming Bazaar oraz podmioty, którym Wargaming Bazaar udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

4.7. Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty za Transakcję od Kupujących za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w Wargaming Bazaar.

Art. 5. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

5.1. Wargaming Bazaar nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

5.2. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.

5.3. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie w wiadomości e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter jedynie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący i Sprzedający otrzymują dane aktualnie zamieszczone w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Jeśli siedziba Sprzedającego widniejąca w ustawieniach Konta znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przesłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego informacje dotyczące śledzenia przesyłki mogą być udostępniane Wargaming Bazaar bezpośrednio przez przewoźnika lub Sprzedającego. Jeśli numer przesyłki został udostępniony w zakładce: “Kupione”, widocznej po zalogowaniu na Konto, Kupujący otrzymuje dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.

5.4. W związku z zawartą umową Kupujący ma obowiązek dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7. dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

Art. 6. ROLA WARGAMING BAZAAR

6.1. Wargaming Bazaar nie ponosi odpowiedzialności za: czynności użytkowników w ramach Wargaming Bazaar, nieprawidłowe wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, konsekwencje działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, które naruszają postanowienia Regulaminu Wargaming Bazaar. Wargaming Bazaar nie ponosi odpowiedzialności również za: jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i dokładność informacji oraz innych treści umieszczanych i przekazywanych przez Użytkowników w ramach Wargaming Bazaar.

6.2. W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Wargaming Bazaar może:

1) odmówić publikacji Oferty,

2) zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę, jednak dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,

3) zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię Wargaming Bazaar, w której publikowana jest Oferta.

6.3. Przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników może być weryfikowane przez Wargaming Bazaar, głównie przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

6.4. W przypadku naruszenia postanowienia regulaminu przez działania Użytkownika, Wargaming Bazaar ma możliwość:

1) upomnienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2) udzielenia Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

6.5. Po udzieleniu Użytkownikowi upomnienia i/lub ostrzeżenia Konto Użytkownika nie zostaje zawieszone, ani nie wprowadza się dla Użytkownika ograniczenia dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Wargaming Bazaar. Upomnienie i ostrzeżenie stanowią jedynie informację, że w przypadku dalszego nie stosowania się przez Użytkownika do postanowień Regulaminu, Wargaming Bazaar może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach Wargaming Bazaar. W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako:

1) niewypłacenie przez Użytkownika należności względem Wargaming Bazaar w wyznaczonym terminie,

2) podejmowanie działań mających na celu unikanie płatności w związku z naliczonymi przez Wargaming Bazaar opłatami lub prowizjami,

3) dokonywanie zakupów w celu innym niż finalizacja Transakcji,

4) podanie przez Użytkownika w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych,

5) zbycie przez Użytkownika Konta bez zgody Wargaming Bazaar,

6) publikację przez Użytkownika Ofert, których przedmiotem są Towary zakazane określone w załączniku nr 1 do Regulaminu

8) nieprzestrzeganie zasad dotyczących wystawiania Ofert określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu,

9) wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników.

6.6. W przypadkach opisanych w ust. 5 powyżej, Wargaming Bazaar ma możliwość:

1) ograniczyć na czas określony bądź nieokreślony Użytkownikowi możliwość korzystania z poszczególnych usług świadczonych w ramach Wargaming Bazaar, w szczególności ograniczyć funkcjonalność Konta Użytkownika,

2) zawiesić na czas określony lub nieokreślony dowolną ilość Kont tego Użytkownika.

O ograniczeniu dostępu do określonych usług lub o zawieszeniu konta Wargaming Bazaar zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail , podając przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. Użytkownik może odwołać się od decyzji Wargaming Bazaar zgodnie z postanowieniami art.13 Regulaminu. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w ramach Dyskusji w terminie określonym w art. 8.2 Regulaminu, Wargaming Bazaar może uzależnić korzystanie z Wargaming Bazaar od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji.

6.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Wargaming Bazaar, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Wargaming Bazaar lub innych Użytkowników, niezależnie od zastosowania przez Wargaming Bazaar postanowień art. 6.2, 6.3 lub 6.4) Regulaminu.

6.8. Udostępniając Wargaming Bazaar awatary o których mowa w art. 1.2 Regulaminu, tym samym Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z danego awatara w ramach określonych Regulaminem, a wykorzystanie go w Wargaming Bazaar nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni Wargaming Bazaar z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym prawa osób trzecich korzystaniem z awatara w ramach Wargaming Bazaar.

6.9. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada wyłącznie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji umożliwiających uregulowanie należności wobec Wargaming Bazaar i sfinalizowanie umów zawartych przed zawieszeniem Konta, nie ma on natomiast dostępu do korzystania z żadnych innych usług świadczonych przez Wargaming Bazaar. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte.

6.10. Z chwilą zawieszenia Konta Użytkownika lub nałożenia na nie ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 6.4, Użytkownik ten nie może zarejestrować nowego Konta ani korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Wargaming Bazaar.

6.11. W przypadkach, o których mowa w art 6.12. poniżej operatorzy usług płatniczych, działając na zlecenie oraz na podstawie przekazanych przez Wargaming Bazaar danych i informacji, mają prawo do czasowego wstrzymania wypłaty środków Sprzedających (dalej zwane Wstrzymanie Wypłaty).

6.12. Wargaming Bazaar może zakwalifikować Konto Sprzedającego do Wstrzymania Wypłaty w poniższych przypadkach:

1) w ramach Transakcji, w których istnieje podwyższone prawdopodobieństwo ubiegania się przez Kupujących o wypłatę rekompensat

4) w ciągu 60. dni bezpośrednio poprzedzających Wstrzymanie Wypłaty Sprzedający na podstawie 6.4 Regulaminu posiada czasowo ograniczony dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Wargaming Bazaar lub zawieszone na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta;

6.13. Wargaming Bazaar posiada dostęp do następujących danych Użytkownika: danych o Ofercie; danych identyfikujących Kupującego w ramach Transakcji; danych o Transakcji – w szczególności: metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowe uwagi. Wargaming Bazaar także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, także w ramach dyskusji i sporów. Wargaming Bazaar dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w odniesieniu do wszystkich Ofert i Transakcji.

6.14. Użytkownik nie posiada dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla Wargaming Bazaar. Użytkownik nieodpłatnie ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Wargaming Bazaar, w szczególności dotyczących jakości sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Wargaming Bazaar, obejmujących m. in. wartość obrotu, zrealizowane zamówienia; anulowane zamówienia; numery przesyłek uzupełnione w terminie; jaka część dostawy odbywa się w terminie – na tle wszystkich zamówień w ciągu ostatnich 30 dni, które zostały dostarczone do kupujących w terminie, jaki deklaruje Sprzedający w ofertach.;

6.15. Dane statystyczne dotyczące sprzedaży w ramach platformy Wargaming Bazaar są przechowywane przez Wargaming Bazaar także po rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem.

6.16. Dostęp Wargaming Bazaar do danych osobowych Użytkowników, zasady tego dostępu oraz okres przechowywania i zasady usuwania tych danych określa załącznik nr 5 do Regulaminu.

6.17. Z przyczyn techniczno-organizacyjnych Wargaming Bazaar jako sprzedający na Wargaming Bazaar korzysta z innego niż pozostali Sprzedający formularza zwrotu.

Art. 7. OPŁATY I PROWIZJE

7.1. Usługi świadczone przez Wargaming Bazaar w ramach Wargaming Bazaar są odpłatne. Wszystkie należności, opłaty i prowizje, którymi obciążany jest Sprzedający, naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

7.2. Wszystkie należności, opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Wargaming Bazaar w ramach Wargaming Bazaar uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy, który jest wskazany w ustawieniach Konta.

7.3. Zakazane są wszelkie działania Użytkownika, mające na celu lub których skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Wargaming Bazaar opłatami lub prowizjami.

7.4. Za usługi świadczone w ramach Wargaming Bazaar, Wargaming Bazaar wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta. Użytkownikowi Konta Zwykłego Wargaming Bazaar wystawia faktury na jego żądanie.

7.5. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych do należności z tytułu świadczenia przez Wargaming Bazaar usług w danym miesiącu oraz sposób ich kalkulacji, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje załącznik nr 4 do Regulaminu.

Art. 8. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

8.1. Wszelkie działania w ramach Wargaming Bazaar Użytkownik jest zobowiązany podejmować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest podejmowanie działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Wargaming Bazaar lub szkodzą Użytkownikom.

8.2. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Obowiązkiem Sprzedającego jest udzielenie odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w Dyskusji w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten obejmuje jedynie dni robocze, tj. nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

8.4. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wiadomość Kupującego w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że czas ten obejmuje jedynie dni robocze, tj. nie biegnie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

8.5. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która jest rejestrowana przez przewoźnika i której nadawany jest numer śledzenia przesyłki, jeśli dane nie zostały udostępnione Wargaming Bazaar bezpośrednio przez przewoźnika, Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego udostępnienia prawidłowego numeru śledzenia przesyłki (nadanego przez przewoźnika po nadaniu przesyłki), przy czym czas wysyłki Towaru powinien nastąpić zgodnie z terminem (liczonym z dokładnością co do godziny począwszy od momentu dokonania zapłaty za Towar – w przypadku skorzystania z metod płatności dostępnych w Wargaming Bazaar lub od momentu zawarcia Transakcji

8.8. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Wargaming Bazaar umowach.

8.9. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Wargaming Bazaar stanowią przedmiot praw Wargaming Bazaar lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

8.10. Zabrania się pobierania lub wykorzystywania w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Wargaming Bazaar materiałów bez uprzedniej zgody Wargaming Bazaar. W przypadku zgody Warhaming Bazaar czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie mogą naruszać interesów Wargaming Bazaar oraz Użytkowników. Zabronione jest:

1) wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest Wargaming Bazaar, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

2) agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Wargaming Bazaar w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet,

3) wykorzystywanie oznaczenia Wargaming Bazaar lub podobnych w loginie „Konta”, jeżeli może to wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta lub jego powiązań z Wargaming Bazaar,

4) wykorzystywanie oznaczeń w loginie „Konta”, które mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta.

Art. 9. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ/RODO

9.1., Wargaming Bazaar przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 5 do Regulaminu.

9.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie. W innych przypadkach dane osobowe są ujawniane innym Użytkownikom za uprzednią zgodą Użytkowników, których dane dotyczą.

9.3. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które Użytkownik otrzymał od Wargaming Bazaar w ramach korzystania z Wargaming Bazaar, z wyjątkiem sytuacji, w której uzyskano uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych, w szczególności reklamowanie w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Wargaming Bazaar.

9.4. Niedozwolone jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w art. 9.3, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza Wargaming Bazaar. W szczególności zabronione jest:

1) proponowanie zakupu lub sprzedaży Towaru poza Wargaming Bazaar

2) dołączanie do wysyłanego Towaru lub dostarczanie w jakiejkolwiek formie materiałów i treści zawierających informację o działalności komercyjnej prowadzonej poza Wargaming Bazaar

3) zakładanie Użytkownikom kont w sklepach internetowych.

9.5. Wargaming Bazaar uprawnione jest do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach Wargaming Bazaar, w szczególności jeśli mają charakter spamu, naruszają Regulamin Wargaming Bazaar lub zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

Art. 10. ZMIANY REGULAMINU

10.1. Wargaming Bazaar zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

1) zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

2) nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

3) zmiany cennika;

4) usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

5) poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

6) zmiany w polityce prywatności;

7) zapobieganie nadużyciom;

8) względy bezpieczeństwa;

9) zmiany technologiczne i funkcjonalne;

10) zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

11) zmiany redakcyjne.

Zmiana wprowadzona do Regulaminu wchodzi w życie w terminie wyznaczonym przez Wargaming Bazaar, nie wcześniej niż 15 dni od daty poinformowania Użytkowników o zmianach i udostępnienia Użytkownikom zmienionego Regulaminu.

10.2 Wargaming Bazaar jest uprawniony do wprowadzenia zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

2) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

10.3. Podczas pierwszego logowania w Wargaming Bazaar, licząc od chwili wejścia w życie zmian, Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach oraz możliwości ich akceptacji. Automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, dokonane po wejściu w życie przedmiotowych zmian, również jest jednoznaczne z ich akceptacją, choćby odbyło się bez logowania w Wargaming Bazaar. Za akceptację zmian uważa się także pierwszą czynność dokonaną przez Użytkownika w Wargaming Bazaar, po wejściu w życie zmian jeśli Użytkownik pozostaje w tym czasie zalogowany. W przypadku braku akceptacji tych zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z Wargaming Bazaar ma obowiązek niezwłocznie, w terminie krótszym niż 15. dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Wargaming Bazaar, korzystając z formularza, o którym mowa w art. 11.2. Rozwiązanie w powyższym trybie umowy z Wargaming Bazaar dotyczącej wskazanego przez Użytkownika Konta, odnosi skutek po upływie 15. dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

Art. 11. ROZWIĄZANIE UMOWY

11.1. Świadczenie usług w ramach Wargaming Bazaar ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w nin. artykule.

11.2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Wargaming Bazaar, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy. Wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy Użytkownik nie ma możliwości wystawiania nowych Ofert ani zakupu Towarów.

11.3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Wargaming Bazaar dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy. Data wypowiedzenia umowy jest rozumiana jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Po upływie wskazanego terminu, niemożliwe będzie logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Wargaming Bazaar w ramach Konta.

11.4. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, Wargaming Bazaar może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia.

11.5. Użytkownik nie może ponownie dokonać Rejestracji Konta w ramach Wargaming Bazaar, bez uzyskania uprzednio pisemnej/elektronicznej zgody Wargaming Bazaar, jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Wargaming Bazaar,

Art. 12. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1. Kontakt Użytkownika z Wargaming Bazaar w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu jest możliwy w formie elektronicznej (poprzez np. skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronach poszczególnych artykułów w dziale “Pomoc” dostępnym z poziomu strony głównej Wargaming Bazaar).

12.2. Wargaming Bazaar może kontaktować się z Użytkownikiem używając w tym celu:

1) wskazanego przez Użytkownika adresu korespondencyjnego,

2) wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail,

3) wskazanego przez Użytkownika numeru telefonu – telefonicznie lub poprzez SMS

12.3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Wargaming Bazaar, lub naruszają postanowienia Regulaminu, Użytkownik może złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Także w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez Wargaming Bazaar Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty Wargaming Bazaar.

12.4. Reklamację Użytkownik może złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego. Składając Reklamację Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć w niej co najmniej swoją nazwę, pod jaką występuje w Wargaming Bazaar (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskaza

proponowany sposób rozstrzygnięcia Reklamacji.

12.5. Wargaming Bazaar rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy treść Reklamacja jest niewystarczająca do jej rozpatrzenia, Wargaming Bazaar zwróci się do składającego Reklamację o uzupełnienie informacji w niezbędnym zakresie, a wówczas termin 14 dni biegnie od dnia doręczenia przez Użytkownika uzupełnionej Reklamacji.

12.6. Odpowiedź na Reklamację dostarczana jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnych sytuacjach Wargaming Bazaar może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

12.7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Wargaming Bazaar w ramach Reklamacji (Odwołanie). Postanowienia art. 12.3, 12.4 i 12.5 stosuje się odpowiednio.

Art. 13. POSTĘPOWANIE SPORNE

13.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wargaming Bazaar, której przedmiotem są usługi świadczone przez Wargaming Bazaar w ramach Wargaming Bazaar na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie, zaś wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Wargaming Bazaar w ramach Wargaming Bazaar będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

13.2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.3. Wargaming Bazaar może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, korzystającym z Wargaming Bazaar do oferowania towarów konsumentom, za pośrednictwem niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na mediację.

Art. 14. WAŻNOŚĆ

14.1. Niektóre elementy strony internetowej Wargaming Bazaar zostały przetłumaczone (w szczególności z języka polskiego na język angielski), za pomocą oprogramowania służącego do automatycznego tłumaczenia tekstu. Elementy te są oznaczone odpowiednią adnotacją oprogramowania tłumaczącego. Przedmiotowe wyniki automatycznego tłumaczenia tekstu są udostępniane Użytkownikom Wargaming Bazaar w stanie wytworzonym przez oprogramowanie służące do tłumaczenia tekstu, bez jakichkolwiek ingerencji i korekt ze strony człowieka. W związku z tym żadne z ww. tłumaczeń nie jest objęte jakimikolwiek zapewnieniami lub gwarancjami co do jego prawidłowości, zaś Użytkownik korzysta z takich tłumaczeń na własne ryzyko, zwłaszcza, że niektóre treści nie mogą być przy tym prawidłowo przetłumaczone w związku z ograniczeniami oprogramowania służącego do tłumaczenia tekstu.

14.2. Podstawowym językiem Regulaminu, strony internetowej oraz wszelkiej komunikacji Wargaming Bazaar z Użytkownikami jest język polski. W przypadku wystąpienia różnic w treści oryginalnej (podstawowej) wersji językowej z wersją przetłumaczoną, która powstała w szczególności w wyniku tłumaczenia za pomocą oprogramowania służącego do tłumaczenia tekstu, rozstrzygające znaczenie posiada polska wersja językowa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych przetłumaczoną treścią należy rozstrzygać je poprzez odniesienie się do polskiej wersji językowej. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio w przypadku tłumaczeń z innych języków, np. w przypadku tłumaczenia angielskich komentarzy do Transakcji.

14.3. Ponieważ usługa tłumaczenia za pomocą oprogramowania do tłumaczenia tekstu może zawierać tłumaczenia dostarczane przez Google, zarówno Google, jak i Wargaming Bazaar niniejszym zrzekają się wszelkiej wyraźnej lub dorozumianej odpowiedzialności za ww. tłumaczenia, w tym za ich dokładność, wiarygodność, przydatność handlową, przydatność do określonego celu oraz związaną z ewentualnymi naruszeniami cudzych praw.

14.4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne będą interpretowane w sposób najbardziej zbliżony do wyrażonych w Regulaminie intencji Wargaming Bazaar

Art. 15. WEWNĘTRZNY SYSTEM ROZPATRYWANIA SKARG

Wargaming Bazaar zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

Regulamin został opracowany na podstawie regulaminu ze strony internetowej Allegro

ZAŁĄCZNIKI

TERMS AND CONDITIONS OF WARGAMING BAZAAR

Art. 1. TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION IN WARGAMING BAZAAR

1. Users of Wargaming Bazaar (hereinafter referred to as the User) may be natural persons who are 18 years of age and have full legal capacity, legal persons and organizational units without legal personality, but which may acquire rights and incur obligations on their own behalf.

2. When using the Wargaming Bazaar – during registration and all other activities, the User is obliged to provide true data and information and to post truthful messages.

The User may add a photo / graphic to the Account registered (hereinafter referred to as the avatar). Other Wargaming Bazaar Users will see the User’s avatar on their selected Wargaming Bazaar activities.

3. The avatar will be assigned to the User Account in the cases indicated in sec. 2, if it meets the requirements specified as follows: minimum size 64x64px, file type: jpg, png, as well as not presenting any illegal or inappropriate content, including in particular vulgar, obscene, pornographic, inciting to spread hatred, racism, xenophobia. It is not allowed to include promotional, advertising and announcement content as well as content relating to the User’s activity outside the Wargaming Bazaar, as well as any contact details, within the avatar. It is the User’s obligation to update the data in the settings on an ongoing basis after logging in to the Account. It is forbidden for the User to delete the data contained in the Account settings after registration, provided that the User may at any time delete the avatar assigned to his Account. In order to remove a telephone number, it is necessary to contact Wargaming Bazaar using the available contact channels as specified in the Regulations.

Art. 2. OFFERS

In Wargaming Bazaar, the seller (hereinafter referred to as the Seller and / or the User) may conclude a contract of sale of the offered goods (hereinafter referred to as the Goods) with the Buyer only in the manner specified in the “Buy Now” option, under which the Seller offers the sale of the Goods at the specified top priced. This offer may include one or more pieces of the Good.

Art. 3. PROHIBITED GOODS

The Sellers undertake not to trade (hereinafter referred to as the Transaction) of Goods whose trade violates applicable law or the rights of third parties (in particular copyrights and other intellectual property rights). Transactions are only allowed with original models from Games Workshop and Citadel. It is forbidden to sell non-original models (so-called “recasts”).

Art. 4. COMMENCING A TRANSACTION

4.1. The Seller prepares an Offer by filling in the sales form available as part of the Wargaming Bazaar, thus specifying the terms of the Transaction. The information contained in the content of the Offer may only refer to its subject. Upon entering information or data into the content of the Offer, Wargaming Bazaar is entitled to use them in any way, at any time, at its sole discretion. By placing information or data in the content of the Offer, the Seller declares that he is entitled to include them in the content of the Offer, and using them as part of the Wargaming Bazaar does not infringe the rights of third parties. The seller is liable for the truthfulness of the declaration referred to in the preceding sentence.

4.2. The content of the Offer should be reliable and complete and may not mislead other users, in particular as to the properties of the Good, such as: its condition, quality, origin, brand or manufacturer. The content of the Offer should comply with the legal requirements, in particular contain information resulting from the applicable provisions on the protection of consumer rights and may not suggest the use of the Goods in a way that violates applicable law. The User is fully responsible for the content placed by him in the Offer, including he is responsible for any errors or inaccuracies.

4.3. Regardless of the provisions indicated in Art. 2, the Seller declares that he is entitled and has the ability to conclude and perform the contract with the buyer (hereinafter referred to as the Buyer).

4.4. When performing the activities referred to in Art. 4.1, the Seller orders Wargaming Bazaar to publish the Offer on the date indicated by him. If the date has not been specified, publication will take place immediately. It is also forbidden to commission Wargaming Bazaar to publish Offers for the same Goods in a number that may threaten the principles of fair competition within the Wargaming Bazaar.

4.5. From the moment of publishing the Offer, the Seller is bound by its content. The Seller may not effectively change the content of the Offer to buyers with whom it has concluded a sales contract under the Offer. It is forbidden for the Seller to make changes to the content of the Offer, which change the offered Good or its properties. Upon introducing to the Offer (publication in Wargaming Bazaar) content that is subject to copyright protection, in particular marks, logos, image, description and photos (hereinafter referred to as the Content), the User allows Wargaming Bazaar for free, non-exclusive, unlimited in time and territory to use these Content to the following extent:

1) recording and reproducing using all techniques, including recording and copying on any type of paper, electronic, magnetic or optical media;

2) disseminating via telecommunications networks (including the Internet and GSM networks) in any way and using any technology, in particular by: dissemination in such a way that everyone can have access to the Content at a place and time chosen by them and other methods operation in telecommunications networks regardless of the possible methods of limiting access; public display and reproduction, also through the mechanisms of automatic playback of the Content on websites;

3) public performance, exhibition, display, playback as well as broadcasting and rebroadcasting;

4) lending and placing on the market.

4.6. The User’s consent also covers the creation of studies of the Content by Wargaming Bazaar and the use of these studies to the extent that Wargaming Bazaar is entitled to use the Content and to grant further consents to the extent corresponding to the consent granted to Wargaming Bazaar.

The User consents to the exercise of moral rights to the Content by Wargaming Bazaar and declares that he will not exercise these rights in relation to Wargaming bazaar and entities to which Wargaming Bazaar grants further consent to use the Content.

The User guarantees that he is entitled to submit the above statements and consents covered by the Regulations and to introduce the Content to the Offer, and that the Content and use of the Content by Wargaming Bazaar in accordance with the Regulations does not infringe the rights of third parties. The User shall release Wargaming Bazaar and entities to which Wargaming Bazaar grants further consent to use the Content from any liability resulting from the use of the Content in accordance with the Regulations.

4.7. Seller undertakes to accept payment for a Transaction from Buyers using all payment methods available on the Wargaming Bazaar.

Art. 5. CONCLUSION OF AN OFFER AGREEMENT

5.1. Wargaming Bazaar is not a party to the Goods sales contracts concluded between Users and does not guarantee that the Seller and the Buyer are entitled to conclude and perform the contract.

5.2. The Buyer concludes an agreement with the Seller, confirming the purchase with the “Buy and pay” button.

5.3. Confirmation of the conclusion of the contract between the Buyer and the Seller is sent automatically by e-mail (or optionally via other means of electronic communication) and is for information purposes only. In the message referred to in the previous sentence, the Buyer and the Seller receive the data currently included in their Account settings, i.e. name and surname, e-mail address, telephone number, address. If the Seller’s seat appearing in the Account settings is outside the European Economic Area, the data referred to in the previous sentence will be sent outside the European Economic Area. If the Buyer chooses the form of delivery of the Goods, which involves assigning a registration number to the shipment, information regarding the tracking of the shipment may be provided to Wargaming Bazaar directly by the carrier or the Seller. If the shipment number has been made available in the “Purchased” tab, visible after logging in to the Account, the Buyer receives an additional e-mail message, which includes: the carrier’s name, registration number of the shipment and a link enabling its tracking.

5.4. In connection with the concluded contract, the Buyer is obliged to pay for the Goods within 7 days, unless the parties to the contract agreed otherwise.

Art. 6. ROLE OF WARGAMING BAZAAR

6.1. Wargaming Bazaar is not responsible for: users’ activities within the Wargaming Bazaar, incorrect performance or non-performance of contracts concluded as part of the Transaction, the consequences of actions taken by users and third parties that violate the provisions of the Wargaming Bazaar Regulations. Wargaming Bazaar is also not responsible for: the quality, safety or legality of the Goods sold as part of the Offer, the Sellers ‘ability to sell, the Buyers’ solvency, and the truthfulness and accuracy of information and other content posted and transmitted by Users within the Wargaming Bazaar.

6.2. In the event that the Offer violates the provisions of the Regulations or applicable law, Wargaming Bazaar may:

1) refuse to publish the Offer,

2) terminate the Offer prematurely or remove the Offer, however, the agreements concluded between the Users so far remain valid,

3) change the Wargaming Bazaar category indicated by the Seller in which the Offer is published.

6.3. Users’ compliance with the Regulations may be verified by Wargaming Bazaar, mainly by checking that the Users comply with the relevant provisions of the Regulations. Verification takes place in particular by making contact with the User and recording its course.

6.4. In the event of violation of the provisions of the regulations by the User’s actions, Wargaming Bazaar has the option to:

1) reminders of the User via e-mail,

2) give the User a warning via e-mail,

6.5. After giving the User a reminder and / or warning, the User Account is not suspended, nor is there a restriction on the User’s access to individual services provided under the Wargaming Bazaar. The reminder and warning are only information that in the event of further non-compliance by the User with the provisions of the Regulations, Wargaming Bazaar may suspend the Account or limit access to specific services within the Wargaming Bazaar. In the event of repeated or significant violations of the Regulations understood as:

1) failure by the User to pay the amounts due to Wargaming Bazaar within the prescribed period,

2) taking measures to avoid payments in connection with fees or commissions charged by Wargaming Bazaar,

3) making purchases for purposes other than finalizing the Transaction,

4) providing by the User in the Account settings incomplete or false contact details,

5) disposal of the Account by the User without the consent of Wargaming Bazaar,

6) publication by the User of Offers, the subject of which are the prohibited Goods specified in Annex 1 to the Regulations

8) failure to comply with the rules for issuing Offers specified in Annex 2 to the Regulations,

9) sending spam messages to other Users.

6.6. In the cases described in sec. 5 above, Wargaming Bazaar has the ability to:

1) limit for a definite or indefinite period of time to the User the possibility of using particular services provided as part of Wargaming Bazaar, in particular limit the functionality of the User Account,

2) suspend any number of the User’s Accounts for a definite or indefinite period.

Wargaming Bazaar will notify the User via e-mail about restricting access to certain services or suspending the account, stating the reasons for the suspension or limitation of access to the Account. The User may appeal against the decision of Wargaming Bazaar in accordance with the provisions of Article 13 of the Regulations. In the absence of an answer and comprehensive explanations regarding the correctness of the performance of the contract concluded between the Buyer and the Seller as part of the Discussion within the time limit specified in Art. 8.2 of the Regulations, Wargaming Bazaar may make the use of Wargaming Bazaar conditional on the User’s confirmation of the fulfillment of the contract concluded as a result of the Transaction.

6.7. The User is fully responsible for his actions and omissions related to the use of Wargaming Bazaar, in particular, he may be liable for damages against Wargaming Bazaar or other Users, regardless of the application by Wargaming Bazaar of the provisions of Art. 6.2, 6.3 or 6.4) of the Regulations.

6.8. By providing Wargaming Bazaar the avatars referred to in Art. 1.2 of the Regulations, thus the User declares that he is entitled to use a given avatar within the framework of the Regulations, and using it in Wargaming Bazaar does not infringe the rights of third parties. The user is responsible for the truthfulness of the statement referred to in the preceding sentence and will release Wargaming Bazaar from any liability related to unlawful or violating the rights of third parties using the avatar on the Wargaming Bazaar.

6.9. In the event of an Account suspension, the User has only access to the Account and access to functions enabling the payment of amounts due to Wargaming Bazaar and the finalization of contracts concluded before the suspension of the Account, but he has no access to any other services provided by Wargaming Bazaar. Offers issued under a suspended Account are deleted.

6.10. Upon the suspension of the User’s Account or imposition of functional restrictions on it, referred to in art. 6.4, Such User may not register a new Account or use another Account without the prior consent of Wargaming Bazaar.

6.11. In the cases referred to in Article 6.12. below, payment service operators, acting on behalf of and on the basis of the data and information provided by Wargaming Bazaar, have the right to temporarily suspend the withdrawal of funds from the Sellers (hereinafter referred to as Withdrawal Hold).

6.12. Wargaming Bazaar may qualify a Seller’s Account for Withdrawal In the following cases:

1) as part of Transactions in which there is an increased probability of the Buyers seeking compensation

4) within 60 days immediately preceding the Withdrawal of the Withdrawal, the Seller, pursuant to 6.4 of the Regulations, has a temporary limited access to individual services provided under the Wargaming Bazaar or one, several or all of the Accounts suspended for a definite or indefinite period;

6.13. Wargaming Bazaar has access to the following User data: data about the Offer; Buyer’s identification data as part of the Transaction; Transaction data – in particular: payment method, goods receipt address, delivery method, additional comments. Wargaming Bazaar may also have access to the content of messages sent between the Buyer and the Seller, also as part of discussions and disputes. Wargaming Bazaar has the above-mentioned categories of data for all Offers and Transactions.

6.14. The user does not have access to all data that is available on the Wargaming Bazaar. The user has free access to data regarding activities performed by him as part of the Wargaming Bazaar, in particular regarding the quality of sales conducted via Wargaming Bazaar, including, among others turnover value, completed orders; canceled orders; shipment numbers completed on time; what part of the delivery takes place on time – against all orders within the last 30 days that have been delivered to buyers on the date specified by the Seller in the offers;

6.15. Statistics on sales within the Wargaming Bazaar platform are stored by Wargaming Bazaar also after the termination of the contract with the User.

6.16. Wargaming Bazaar’s access to Users’ personal data, the rules of this access, the storage period and the rules for deleting such data are set out in Annex 5 to the Regulations.

6.17. For technical and organizational reasons, Wargaming Bazaar, as a seller on Wargaming Bazaar, uses a return form other than the other Sellers.

Art. 7. FEES AND CHARGES

7.1. The services provided by Wargaming Bazaar as part of the Wargaming Bazaar are payable. All receivables, fees and commissions charged to the Seller are calculated on an ongoing basis and presented for payment for subsequent accounting periods. The calendar month is the billing period.

7.2. All fees, fees and commissions for services provided by Wargaming Bazaar as part of Wargaming Bazaar are paid by the User to the bank account indicated in the Account settings.

7.3. Any actions by the User aimed at or resulting in the avoidance of payment in connection with fees or commissions charged by Wargaming Bazaar are prohibited.

7.4. For services provided as part of Wargaming Bazaar, Wargaming Bazaar issues invoices in accordance with the data contained in the Account settings. Wargaming Bazaar issues invoices to the Standard Account User at his request.

7.5. The amount of fees and commissions for individual services, the rules for their collection, method of calculation, as well as the rules for granting transaction discounts to amounts due for the provision of services by Wargaming Bazaar in a given month and the method of their calculation, as well as the rules for issuing and sending invoices are regulated in Annex 4 to Of the Regulations.

Art. 8. OTHER OBLIGATIONS OF USERS

8.1. All activities within the framework of Wargaming Bazaar, the User is obliged to take in accordance with applicable law, including those relating to the protection of consumer rights and in accordance with good manners. It is forbidden to take actions that have a negative impact on the security of the Wargaming Bazaar or harm Users.

8.2. The User is obliged to explain the correctness of the performance of the contract concluded between the Buyer and the Seller. The Seller is obliged to reply and provide comprehensive explanations to the Discussion within 24 hours of the Buyer’s filing of objections, with the proviso that this time only includes working days, i.e. it does not run on Saturdays, Sundays and other public holidays.

8.4. The Seller is obliged to reply to the Buyer’s message within 24 hours of its receipt, with the proviso that this time includes only working days, i.e. it does not run on Saturdays, Sundays and public holidays.

8.5. If the Buyer chooses the form of delivery of the Goods, which is registered by the carrier and which is assigned a tracking number, if the data has not been provided to Wargaming Bazaar directly by the carrier, the Seller is obliged to immediately provide the correct tracking number (given by the carrier after sending the package). ), the time of dispatch of the Goods should be in accordance with the date (counted with an accuracy to the hour from the moment of payment for the Goods – in the case of using the payment methods available in Wargaming Bazaar or from the moment of concluding the Transaction

8.8. Users should archive information about agreements concluded under the Wargaming Bazaar on their own.

8.9. All materials, including graphic elements, layout and composition of these elements (the so-called layout), trademarks and other information, available on the Wargaming Bazaar websites are subject to the rights of Wargaming Bazaar or Users. The indicated elements are the subject of proprietary copyrights, industrial property rights, including trademark registration rights and database rights, and as such they enjoy statutory legal protection.

8.10. It is forbidden to download or use the materials available on Wargaming Bazaar in any way without the prior consent of Wargaming Bazaar. With the consent of Warhaming Bazaar, the activities referred to in the preceding sentence may not violate the provisions of the Regulations and generally applicable law, and may not infringe the interests of Wargaming Bazaar and Users. It is forbidden to:

1) the use by third parties of markings to which Wargaming Bazaar is entitled, including characteristic graphic elements, in particular: logos, photos, descriptions or other types of markings,

2) aggregation and processing of data and other information available in the Wargaming Bazaar for the purpose of their further sharing on other websites and outside the Internet,

3) using the Wargaming Bazaar designation or similar in the “Account” login, if this may mislead other Users as to the entity using the Account or its links with Wargaming Bazaar,

4) using markings in the “Account” login that may mislead other Users as to the entity using the Account.

Art. 9. PRIVACY AND CONFIDENTIALITY / GDPR

9.1., Wargaming Bazaar processes personal data provided by Users in accordance with applicable law and in accordance with the privacy policy contained in Annex 5 to the Regulations.

9.2. Users are disclosed personal data of other Users for purposes related to the execution of Transactions only in the cases provided for in the Regulations. In other cases, personal data is disclosed to other Users with the prior consent of the Users to whom the data relates.

9.3. It is forbidden to disclose to third parties information about other Users that the User has received from Wargaming Bazaar as part of the use of Wargaming Bazaar, except where prior consent has been obtained from the User to whom the data relates. In particular, it is forbidden to use the information in question for commercial purposes, in particular advertising in any form of the User’s activity outside the Wargaming Bazaar.

9.4. It is not allowed to use the information referred to in Art. 9.3, for commercial purposes of promoting the User’s activity in any form outside of Wargaming Bazaar. In particular, it is prohibited to:

1) proposing the purchase or sale of Goods outside of the Wargaming Bazaar

2) attaching to the Goods being shipped or delivering in any form materials and content containing information about commercial activities conducted outside of the Wargaming Bazaar

3) setting up accounts for Users in online stores.

9.5. Wargaming Bazaar is entitled to filter and stop messages sent by Users as part of Wargaming Bazaar, in particular if they are spam, violate the Wargaming Bazaar Regulations or threaten Users’ safety.

Art. 10. CHANGES TO THE REGULATIONS

10.1. Wargaming Bazaar reserves the right to amend the Regulations in the following cases:

1) changes in legal regulations that have a direct impact on the content of the Regulations;

2) the imposition of specific obligations by state authorities;

3) price list changes;

4) improving the operation of the Website and user service;

5) improving the protection of Users’ privacy;

6) changes in the privacy policy;

7) fraud prevention;

8) security considerations;

9) technological and functional changes;

10) changes in the scope of services provided, including the introduction of new ones;

11) editorial changes.

The change introduced to the Regulations comes into force on the date set by Wargaming Bazaar, not earlier than 15 days from the date of notifying the Users about the changes and making the amended Regulations available to Users.

10.2 Wargaming Bazaar is entitled to amend the Regulations without observing the 15-day deadline referred to above, including with immediate effect, when:

1) is subject to a legal or regulatory obligation under which it is required to amend the Regulations in a way that prevents it from complying with the above-mentioned 15-day notification period,

2) must exceptionally amend the Regulations to counteract the unforeseen and immediate threat related to the protection of online intermediation services, Users against fraud, malware, spam, data breach or other threats to cybersecurity.

10.3. When logging in to Wargaming Bazaar for the first time, from the moment the changes come into effect, the User will be informed about the changes and the possibility of their acceptance. Automatic renewal of the Offer ordered by the User, made after the entry into force of the said changes, is also tantamount to their acceptance, even without logging in to the Wargaming Bazaar. The first action made by the User in Wargaming Bazaar after the entry into force of the changes, if the User remains logged in at that time, is also considered to be the acceptance of the changes. In the event of non-acceptance of these changes, in order to terminate the contract with Wargaming Bazaar, the User is obliged to immediately, within less than 15 days from the announcement of the changes, notify Wargaming Bazaar about it, using the form referred to in art. 11.2. Termination of the contract with Wargaming Bazaar regarding the Account indicated by the User in the above-mentioned mode takes effect 15 days after the User is notified of the changes to the Regulations.

Art. 11. TERMINATION OF THE CONTRACT

11.1. The provision of services under the Wargaming Bazaar is indefinite, subject to the provisions set out below in this article.

11.2. The User may terminate the contract concluded with Wargaming Bazaar regarding the Account indicated by him at any time by completing and approving the contract termination form. All the Seller’s Offers published so far will be removed within no more than 7 days from the date of approval of the contract termination form. Moreover, during the notice period, the User is not allowed to issue new Offers or purchase Goods.

11.3. Termination by the User of the contract with Wargaming Bazaar regarding the Account indicated by him shall take effect no sooner than 60 days from the date of termination of the contract. The date of termination of the contract is understood to be the date on which the contract termination form is completed and approved. After the indicated deadline, it will be impossible to log into the Account and use the services available in the Wargaming Bazaar as part of the Account.

11.4. In the event of repeated violations of the Regulations by the User, Wargaming Bazaar may terminate the contract with a 30-day notice period.

11.5. The User may not re-Register an Account under Wargaming Bazaar without the prior written / electronic consent of Wargaming Bazaar, if the contract has been terminated by a decision of Wargaming Bazaar.

Art. 12. CONTACT AND COMPLAINT PROCEDURE

12.1. The User’s contact with Wargaming Bazaar regarding the services provided under these Regulations is possible in electronic form (e.g. by using the contact form on the pages of individual articles in the “Help” section available from the Wargaming Bazaar home page).

12.2. Wargaming Bazaar may contact the User using for this purpose:

1) the correspondence address indicated by the User,

2) the e-mail address provided by the User,

3) telephone number indicated by the User – by phone or via SMS

12.3. If, in the User’s opinion, the services provided on the basis of the Regulations are not provided by Wargaming Bazaar or violate the provisions of the Regulations, the User may submit reservations in the manner specified below (Complaint). Also in the case of own sale of Goods by Wargaming Bazaar, the User may submit a Complaint in the manner described in the Wargaming Bazaar Offer.

12.4. The User may submit a complaint electronically using the contact form. When submitting a Complaint, the User is obliged to include in it at least his name under which he appears in Wargaming Bazaar (login), a description of the objections raised and indicate the proposed method of resolving the Complaint.

12.5. Wargaming Bazaar recognizes the Complaint within 14 days of its receipt. In the event that the content of the Complaint is insufficient to consider it, Wargaming Bazaar will ask the person submitting the Complaint to supplement the information to the extent necessary, and then the 14-day period runs from the date of delivery of the completed Complaint by the User.

12.6. The response to the Complaint is delivered only in electronic form to the e-mail address assigned to the User’s Account. In special situations, Wargaming Bazaar may send a reply to another e-mail address indicated by the person submitting the Complaint, which is not assigned to the User Account, or in writing to the address indicated in the Complaint.

12.7. The User has the right to appeal against the decision made by Wargaming Bazaar as part of a Complaint (Appeal). Provisions of Art. 12.3, 12.4 and 12.5 shall apply accordingly.

Art. 13. DISPUTABLE PROCEEDINGS

13.1. The law applicable to the contract between the User and Wargaming Bazaar, the subject of which are services provided by Wargaming Bazaar as part of Wargaming Bazaar under the conditions set out in the Regulations, is Polish law, and any disputes related to the services provided by Wargaming Bazaar as part of Wargaming Bazaar will be settled by the competent Polish common courts.

13.2. A User who is a consumer has the option of using an out-of-court method of considering Complaints and pursuing claims before the Permanent Consumer Arbitration Court at the Provincial Inspector of Trade Inspection in Poznań. Information on how to access the above-mentioned The mode and procedures for resolving disputes can be found at the following address: http://www.uokik.gov.pl, in the “Settlement of consumer disputes” tab. A user who is a consumer may also use the EU ODR internet platform, available at the following internet address: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.3. Wargaming Bazaar may attempt to settle a dispute amicably with a User running a business, using Wargaming Bazaar to offer goods to consumers, through an independent mediator, after the User has consented to mediation.

Art. 14. VALIDITY

14.1. Some elements of the Wargaming Bazaar website have been translated (in particular from Polish into English) using automatic text translation software. These elements are marked with the appropriate annotation of the translation software. These results of automatic text translation are made available to the Wargaming Bazaar Users in the state generated by the text translation software, without any human interference and corrections. Therefore, none of the above translations are not covered by any assurances or guarantees as to their correctness, and the User uses such translations at his own risk, especially as some content cannot be translated correctly due to the limitations of the software used to translate the text.

14.2. The basic language of the Regulations, the website and all communications of Wargaming Bazaar with Users is Polish. In the event of differences between the content of the original (basic) language version and the translated version, which was created, in particular, as a result of translation using text translation software, the Polish language version is decisive. In case of any doubts related to the translated content, they should be resolved by referring to the Polish language version. The above reservation shall apply accordingly in the case of translations from other languages, e.g. in the case of translation of English comments to the Transaction.

14.3. Since the text translation software translation service may contain translations provided by Google, both Google and Wargaming Bazaar hereby disclaim any express or implied liability for the above. translations, including their accuracy, reliability, commercial suitability, suitability for a specific purpose and related to possible violations of someone else’s rights.

14.4. If any provision of the Regulations is deemed invalid by a final court decision, the remaining provisions shall remain in force. Invalid provisions will be interpreted as closely as possible to the intentions of Wargaming Bazaar expressed in the Regulations.

Art. 15. INTERNAL COMPLAINTS SYSTEM

Wargaming Bazaar ensures the functioning of an internal complaint handling system within the meaning of Art. 11 sec. 1. Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services.

The regulations were developed on the basis of the regulations from the Allegro website